Keskon osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat vuosille 2020–2023

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Performance Share Plan (PSP) kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2020-2021 yhteensä noin 50 Keskon johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus päätti myös uuden osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Key Personnel Share Plan (KPSP) perustamisesta Keskon erikseen valituille muille avainhenkilöille. Key Personnel Share Plan -ohjelman kohderyhmä ansaintajaksolle 2020 on yhteensä noin 100 henkilöä. Hallitus on myös vahvistanut kriteerit vuodelle 2020 PSP 2019-2022, PSP 2020-2023 ja KPSP 2020 -ohjelmien osalta. Lisäksi hallitus päätti Restricted Share Pool (RSP) -ohjelman perustamisesta vuosille 2020-2022

Keskon osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä koostuu kolmesta osakepohjaisesta ohjelmasta. Vuonna 2017 perustettua järjestelmää täydennetään hallituksen päätöksellä uudella Key Personnel Share Plan (KPSP) -nimisellä ohjelmalla. Järjestelmään vuodesta 2017 kuuluneista PSP- ja RSP-ohjelmista on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Toinen suoriteperusteinen ohjelma on uusi ja vuonna 2020 ensimmäistä kertaa käynnistyvä osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma Key Personnel Share Plan (”KPSP”). KPSP-ohjelma on tarkoitettu Keskon erikseen valituille avainhenkilöille, ja ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta ja sen jälkeen alkavasta kahden vuoden sitouttamisjaksosta. PSP:tä ja KPSP:tä täydentää rajoitettu osakepalkkio-ohjelma, joka koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista (”RSP”). Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta. Kaikkien ohjelmien osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt PSP 2020-2023 -osakeohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 50 Keskon johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2020 ansaintakriteereiksi vuoden 2019 ansaintakriteerien tavoin Kesko-konsernin vertailukelpoisen verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). PSP 2020–2023 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 202 325 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt Key Personnel Share Plan (”KPSP”) 2020 -osakeohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 100 erikseen nimettyä Keskon avainhenkilöä. KPSP ohjelmassa on vuoden ansaintajakso, jonka kriteerit koostuvat Keskon kannattavuutta, osallistujan vastuualueen kannattavuutta, kasvua ja pääomankäytön tehokkuutta sekä Keskon –osakkeen arvonkehitystä kuvaavista mittareista. Vuoden ansaintajakson jälkeen ohjelmassa on kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka päätyttyä osakkeet maksetaan saajalle tilikautta 2022 koskevan tulosjulkistuksen jälkeen ja viimeistään maaliskuussa 2023. KPSP 2020 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään     64 025 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti RSP-ohjelman perustamisesta vuosille 2020-2022. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin on voimassa palkkioiden maksuhetkellä. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2020-2022 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2020 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023.

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää jättää osakepalkkion maksamatta tai periä jo maksetun palkkion takaisin, mikäli palkkionsaajan on todettu tai on painavia perusteita olettaa hänen syyllistyneen sellaiseen väärinkäytökseen tai Keskon eettisiä tai vastuullisuutta koskevien periaatteiden tai ohjeiden vastaiseen toimintaan, jota ei kokonaisuutena arvioiden ole pidettävä vähäisenä.

Osakepalkkio-ohjelmiin osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan osakepalkkion määrä ei saa ylittää hallituksen erikseen asettamaa enimmäismäärää.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Takaisin ylös