Vastuullisuusperiaatteet

Keskon vastuullisuusperiaatteissa on määritetty taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset. Periaatteisiin on kirjattu myös Keskon sitoumukset kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin.

Tältä sivulta löydät

Vastuullisen hankinnan opas

Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet

Ostotoiminnan periaatteet 

Tehdaslista

 

Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet

Keskon konsernijohtoryhmä on hyväksynyt konsernin yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, joissa on määritelty taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset sekä niitä koskevan viestinnän periaatteet.

Yhteiskuntavastuu - vastuullinen toiminta sidosryhmiä kohtaan - on kiinteä osa Keskon arvoja, toimintastrategioita, johtamista ja jokapäiväistä työtä. Tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta, yhtenäistää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, hallita maineriskejä ja varmistaa Keskon kiinnostavuus työpaikkana.

Konsernin oman toiminnan osalta Keskon vastuu on välitöntä, hankinta- ja myyntiketjuun kuuluvien kumppanien toiminnan osalta välillistä. Kesko seuraa toimintansa vastuullisuuden tuloksia kansainvälisten suositusten mukaisilla mittareilla ja raportoi niistä avoimesti ja kattavasti. Raportointi on puolueettomasti varmennettua.

Yhteiskuntavastuun kansainväliset kytkennät

Kesko toimii itse useassa maassa ja ostaa tavaraa kautta maailman, joten kansallisten lakien ja sopimusten lisäksi Keskon toimintaa ohjaavat myös kansainväliset sopimukset ja suositukset.

Tällaisia ovat mm. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet.

Kesko sitoutuu YK:n Global Compact -haasteeseen edistäen sen mukaisesti ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption poistamista.

Kesko käyttää toimintansa vastuullisuuden korkeaa tasoa myös kilpailukeinona, joten Keskon toimintaperiaatteet ylittävät useassa kohtaa lainsäädännön ja sopimusten vaatimukset.

Kolme tasavahvaa yhteiskuntavastuun osa-aluetta

Keskon yhteiskuntavastuun jäsentely ja tulosmittarit perustuvat ns. kolmen pilarin malliin (Triple Bottom Line Management), jossa taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta kehitetään tasapainoisesti ja samansuuntaisesti. Taloudellinen vastuullisuus ja hyvä liiketulos mahdollistavat ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun jatkuvan, pitkäjänteisen kehittämisen, mikä taas luo uusia mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

Taloudellinen vastuu

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmille.

Taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin - hyvän hallintotavan, avoimen viestinnän ja toimivan sidosryhmävuorovaikutuksen tukemana, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioonottaen.

Kesko arvioi tuottamaansa taloudellista hyötyä eri sidosryhmien, markkina-alueiden ja yhdyskuntien kannalta. Keskolle on tärkeää sidosryhmien hyvinvointi sen omilla markkina-alueilla, mutta kansainvälisen kaupan kehittymisen myötä Kesko edistää hyvinvoinnin kasvua myös omien markkinoittensa ulkopuolella, erityisesti kehitysmaissa.

Myytävien tuotteiden tulee alkuperästä riippumatta täyttää fyysiselle, sosiaaliselle ja ympäristölaadulle sekä tuoteturvallisuudelle kulloinkin asetetut vaatimukset.

Ympäristövastuu

Keskon merkittävimmät välittömät ympäristövaikutukset ovat kiinteistöjen käyttämän sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa syntyvät päästöt, kuljetusten aiheuttamat päästöt sekä varastotoiminnoissa syntyvät jätteet. Välillisiä vaikutuksia syntyy myytävien tuotteiden ja niiden pakkausten valmistuksesta, käytöstä ja hävittämisestä.

Kesko tähtää ympäristötoimissaan välittömien ympäristövaikutustensa jatkuvaan vähentämiseen suhteessa toiminnan volyymiin. Ympäristölaskennassaan Kesko seuraa ympäristötoimien vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

Välillisten vaikutusten vähentämiseksi Kesko edistää ympäristölle myötäisten tuotteiden menekkiä sekä osallistuu kestävää tuotantoa ja kulutusta edistäviin julkisiin ja yksityisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Sosiaalinen vastuu

Keskolla on välitön sosiaalinen vastuu oman henkilökuntansa hyvinvoinnista sekä välillinen sosiaalinen vastuu hankinta- ja myyntiketjussa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista.

Arvojensa mukaisesti Kesko panostaa työyhteisön ja johtamisen laadun kehittämiseen tavoitteenaan, että henkilöstö arvostaa työtään ja työnantajaansa ja on motivoitunut hyviin työsuorituksiin.

Hankintaketjussaan Kesko haluaa varmistaa, että sen tavarantoimittajien henkilöstön työolot vastaavat lainsäädäntöön ja työelämän kansainvälisiin perussopimuksiin perustuvia Keskon ostotoiminnan eettisiä periaatteita. Tavoitetta ei voi saavuttaa lyhyessä ajassa, mutta jokainen parannus on askel kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Viestintä

Kesko esittelee vastuullisen toimintansa tuloksia avoimesti ja kattavasti sidosryhmilleen sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. Viestinnän perustana on vuosittainen, puolueettomasti varmennettu vuosiraportti.

Kesko osallistuu aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan edistääkseen yritystoiminnan vastuullisuuden vapaaehtoista kehittymistä ja parhaiden käytäntöjen laajaa omaksumista.

Periaatteiden kattavuus

Nämä Keskon yhteiskuntavastuun yleiset periaatteet koskevat kaikkia Kesko-konserniin kuuluvia yhtiöitä niiden toimintamaasta riippumatta. Konsernin osaksi yritysjärjestelyjen myötä tulevat yhtiöt laativat kahdentoista kuukauden kuluessa järjestelyn voimaantulosta suunnitelman näiden periaatteiden toteuttamiseksi omassa toiminnassaan.

Nämä periaatteet on hyväksytty Keskon konsernijohtoryhmässä 31.1.2007. Niiden toteutusta seuraa ja koordinoi yhteiskuntavastuun johtoryhmä, joka raportoi tuloksista konsernijohtoryhmälle vuosittain vuosiraportin käsittelyn yhteydessä.

Keskon yhteiskuntavastuun yleisiä periaatteita täydentävät vastuualueittain konserni- tai toimialayhtiötasolla laaditut yksityiskohtaisemmat politiikat, periaatteet ja linjaukset sekä K Code of Conduct -toimintaohjeet.

K-kauppiasliiton hallitus on käsitellyt nämä periaatteet ja suosittelee itsenäisinä yrittäjinä toimiville K-kauppiaille niiden noudattamista.

Ostotoiminnan periaatteet 

Keskon hallitus on 30.4.1999 hyväksynyt ostotoiminnan eettiset periaatteet, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Periaatteita sovelletaan ostoihin sellaisista kehitysmaista, joissa työlainsäädäntö ja/tai sen valvonta ei turvaa kansainvälisten vähimmäisnormien toteutumista yrityksissä. 

Tavarantoimittaja voi osoittaa täyttävänsä Keskon eettiset vaatimukset hankkimalla toiminnalleen puolueettoman sosiaalisen sertifioinnin.

Lue lisää sertifiointijärjestelmistä ja Keskon sosiaalisen laadunvalvonnan käytännön toimenpiteistä Keskon vuosiraportista

Keskon ostotoiminnan eettiset periaatteet

Yleistä
Kesko haluaa tehdä pitkäjänteistä, suunnitelmallista yhteistyötä tavarantoimittajiensa ja näiden alihankkijoiden kanssa tuotteiden eettisen laadun varmistamiseksi. Poikkeamia eettisistä periaatteista käsitellään kuten muitakin poikkeamia laatuvaatimuksista. Pitkällä tähtäimellä Kesko suosii ostoissaan sellaisia tavarantoimittajia, jotka hyväksyvät Keskon arvot ja periaatteet ja haluavat toimia niiden mukaisesti. Luotettavimmin tavarantoimittaja voi osoittaa täyttävänsä Keskon eettiset vaatimukset hankkimalla toiminnalleen amfori BSCI -auditoinnin tai Keskon hyväksymän muun vastaavan auditoinnin.

Oikeudenmukainen kaupankäynti
Keskon ja tavarantoimittajien keskinäisen yhteistyön tulee olla avointa ja oikeudenmukaista, tasavertaista ja sopimuksia kunnioittavaa. Lahjontaa ja siihen verrattavia toimenpiteitä ei hyväksytä.

Lapsityövoima
Työhönpääsemisikä ei saa olla alempi kuin oppivelvollisuuden päättymisikä, eikä pääsääntöisesti alempi kuin 15 vuotta (alikehittyneissä maissa poikkeustapauksissa 14 vuotta). Nuorten työntekijöiden käyttö ei saa vaarantaa heidän koulutustaan eikä heidän fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai moraalista kehitystään.

Pakkotyö
Pakkotyön käyttö on kielletty, eikä työntekijöitä saa pitää lukituissa tiloissa tai muulla tavoin rajoittaa heidän vapauttaan.

Syrjintä
Työntekijöitä ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, alkuperän tai muun vastaavan perusteella.

Työntekijöiden kohtelu ja työympäristön turvallisuus
Työntekijöille on tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö, eikä fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista häirintää tule sallia.

Järjestäytyminen
Työntekijöillä on oltava oikeus liittyä lain sallimiin järjestöihin ja perustaa niitä.

Työehdot
Säännöllinen työaika ei saa ylittää 48 tuntia eikä ylityö 12 tuntia viikossa, ellei kansallisessa lainsäädännössä ole määritelty alempia rajoja. Ylityöstä on maksettava korkeampaa palkkaa.

Työntekijällä on oltava oikeus palkalliseen vuosilomaan ja kerran viikossa vuorokauden mittaiseen yhtenäiseen vapaaseen.

Työntekijälle on maksettava vähintään lain tai työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Vaihtoehdoista tulee valita se, joka on suurempi. Palkka on maksettava suoraan työntekijälle.

Keskon hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet kokouksessaan 30.4.1999, ja konsernijohtoryhmä on 22.10.2004 hyväksynyt SA8000 -standardin rinnalla käytettäväksi myös muita sertifiointijärjestelmiä.

Erityishuomio riskimaihin

Kesko kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota hankintaketjunsa ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin. Tavarantoimittajien seuranta on keskitetty erityisesti maihin, joissa riskit näiden oikeuksien loukkaamiselle ovat suurimmat (esimerkiksi useimmat Aasian ja Afrikan maat).

Riskimaiden tehtaiden työoloihin kiinnitetään erityistä huomiota, vaikka tuonti riskimaista onkin määrällisesti pientä (noin 1,2%  Keskon kaikista ostoista vuonna 2017). Tavarantoimittajien arvioinnissa riskimaissa käytetään kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, kuten amfori BSCI -auditointia. Kesko on amforin jäsen - amfori on johtava maailmanlaajuinen liiketoimintajärjestö, jonka tavoitteena on edistää avointa ja kestävää liiketoimintaa.

Ostajien ja tavarantoimittajien avuksi riskimaaostoissa on laadittu Keskon vastuullisen hankinnan opas, Principles and Practice of Socially Responsible Trading.

Vaatteiden ja kenkien hankintaketju läpinäkyväksi

Kesko on vuodesta 2015 julkistanut riskimaissa toimivat omamerkkisten ja oman maahantuonnin piirissä olevien vaatteiden, asusteiden, kenkien ja laukkujen valmistustehtaat nettisivuillaan. 

Tehtaiden valmistamia tuotteita myydään K-Citymarketeissa ja Kookenkä-kaupoissa. Näiden ketjujen omia merkkejä ovat muun muassa Mywear, Andiamo, Piano, Tango ja 4Feet.

Eniten K-Citymarketin ja Kookengän omien merkkien tuotteita tuodaan Suomeen Kiinasta ja Intiasta. Kaikissa Keskon ketjujen omien merkkien vaatteissa, asusteissa, kengissä ja laukuissa löytyy alkuperämerkintä (valmistusmaa). 

Tehdaslistat päivitetään kerran vuodessa. Uusimmat listat on päivitetty 20.8.2018.

Tehdaslista, K-Citymarket, päivitetty 20.8.2018

Tehdaslista,  Kenkäkesko, päivitetty 20.8.2018

 

Lue lisää vastuullisesta hankinnasta Keskon vuosiraportista.

Vastuullisen hankinnan -opas (Principles and Practice of Socially Responsible Trading)

K Code of Conduct -toimintaohjeet

Takaisin ylös