Ura K-Rauta-kauppiaana

Ura K-Rauta-kauppiaana tarjoaa monia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, osaamisen laajentamiseen ja myös henkilökohtaisten unelmien toteuttamiseen.

Kauppiasvalmennuksen käyneet siirtyvät kauppiasreserviin odottamaan vapautuvia kauppapaikkoja. Verkostomme kattaa koko Suomen ja kauppiasvaihtoja tapahtuu keskimäärin 5-10 kpl vuodessa.

Useimmiten kauppiaan ura alkaa pienemmistä kaupoista ja kokemuksen karttuessa voi avautua mahdollisuuksia myös suurempien kauppojen kauppiaaksi.

Kauppiaan tehtävät ovat monipuolisia ja oikeastaan kauppiaan tulee tuntea koko kauppansa prosessit ja varsin usein kauppias onkin kehittynyt työssään elkoiseksi moniosaajaksi.

Kauppiaan rooli on usein olla samanaikaisesti paitsi yhtiönsä johtaja ja omistaja, myös henkilökuntansa tukija, yritystalouden ammattilainen, asiakassuhteiden ylläpitäjä, markkinoinnin suunnittelija ja tavarakaupan ammattilainen vain muutamia mainitaksemme.

Jokaisen kauppiaan kauppapaikka on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa ja alueelliset vaatimukset ja asiakaskunnan tarpeet muokkaavat kauppakohtaisia painopisteitä merkittävästikin.

Toimintaympäristö rautakaupan alalla muuttuu jatkuvasti ja kauppiaan tärkeä tehtävä on myös seurata markkinoita ja kehittää omaa ja henkilökuntansa osaamista jatkuvasti vastaamaan näitä muutoksia. K-Rauta-kauppias hakee jatkuvasti parempia toimintatapoja, joilla hän varmistaa ketjukonseptin toteuttamisen sekä oman yrityksensä menestymisen.

Kauppiaana aloittaminen

K-Rauta-ketjulla on jatkuvasti “valmiita” omaa kauppapaikkaa odottavia kauppiasreservejä. Jokaisella on omat vahvuutensa ja ominaispiirteensä, joiden pohjalta Keskolle on syntynyt käsitys siitä, millaiseen kauppapaikkaan hän parhaiten soveltuu.

Kauppiaalla on mahdollisuus liikkua urallaan eri kauppapaikkoihin. Mitä haastavampi kauppapaikka on kyseessä sen enemmän painoarvoa kauppiasvalinnassa on näytöillä aikaisemman kauppiasuran varrelta.

Kauppapaikan vapautuminen käynnistää siirtymisen kauppiaaksi

K-ryhmän vapautuvista rautakaupan kauppapaikoista tiedotetaan sekä sisäisesti, että kauppiasreserviin kuuluville henkilöille. Kauppapaikkaan liittyy usein erityistarpeita ja jokaiseen kauppapaikkaan pyritään valitsemaan parhaiten kyseiseen paikkaan soveltuva kauppias.

Hakuajat ovat usein verraten lyhyitä ja tämä edellyttää kauppiaaksi aikovalta jo tietynlaista etukäteispäätöstä kauppiasuralle pyrkimisestä. Kauppapaikkaa hakevien keskuudesta haastatellaan yleensä muutama soveltuvin hakija ja päätöksen valinnasta tekee yhdessä Keskon johto.

Välittömästi valinnan jälkeen käynnistetään tarvittavat rahoitushakemukset ja toiminnan suunnittelu onnistuneen kauppiasvaihdon loppuun viemiseksi. Ensimmäinen vuosi on kustannuspainotteinen ja työläs monella tavalla. Kauppiaan tai kauppiaspariskunnan motivaatiolla, työllä ja johtamisella onkin merkittävä vaikutus onnistumiseen. Kaupan avaus on pitkäjänteistä työtä, ja siksi tavoitteet myynnille ja kannattavuudelle arvioidaan pidemmällä tähtäyksellä.

 

K-Rauta-kauppiaan toimenkuva

Kauppiaan toimenkuvan sisältöön ketjuissamme vaikuttavat hänen roolinsa yrittäjänä ja ketjukonseptin toteuttajana. K-kauppiaan toimenkuvaan kuuluu neljän avaintehtävän toteuttaminen:

• Asiakkaan odotusten ylittäminen
• Oman kaupan pitäminen tai nostaminen alueen parhaaksi kaupaksi
• Hyvän työyhteisön luominen
• Yhteiskunnallisen vastuun kantaminen

Näiden K-ryhmän arvoihin sidottujen avaintehtävien kautta kauppiaan toimenkuva muodostuu moniulotteiseksi ja monin tavoin haastavaksi. Oikean henkilön kohdalla tämä tarkoittaa samalla, että tehtävä on äärimmäisen mielenkiintoinen.

Asiakkaan odotusten ylittäminen

K-Rauta on olemassa tehdäkseen paikallisten kuluttaja-asiakkaiden rautakauppa-asioinnista, remontoinnista ja rakentamisesta yllättävän helppoa sekä antaakseen ammattilaisille lisää aikaa työntekoon. K-kauppiaan toimenkuvaan kuuluu siksi oman toimialueen asiakastarpeiden tunteminen ja täyttäminen oman myymälän tarjonnan ja palvelun avulla.

Oman kaupan pitäminen tai nostaminen alueen parhaaksi kaupaksi

Kauppiaan tavoitteena on palvella oman toimialueensa asiakkaita niin hyvin, että useimmat valitsevat hänen myymälänsä päivittäistavaroiden pääasialliseksi ostopaikaksi. Kauppapaikan markkinaosuus on tässä keskeinen onnistumisen mittari.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi K-kauppiaan toimenkuvaan sisältyy vastuu seuraavista tehtävistä:

Ketjukonseptin toteuttaminen omassa kaupassa

K-Raudan ketjukonseptiin sisältyy elementtejä, joiden näkyminen jokaisessa kauppapaikassa on ketjukonseptin toiminnan kannalta välttämätöntä. Ketjukonseptissa määriteltyjen myymäläkohtaisten ratkaisujen toteutus ja ylläpito on aina K-kauppiaan tehtävä.

Vastuu myynnistä ja kannattavuudesta

Riittävän tasoinen myynti on menestyvän myymälän merkki ja kannattavan toiminnan perusedellytys. Kauppias on oman kauppansa myynnin veturi ja vastuuhenkilö. Hän vastaa myynnin kehittämisestä, rakenteesta ja kannattavuudesta. Kauppapaikan liiketaloudellinen johtaminen onkin K-kauppiaan toimenkuvassa keskeisessä asemassa.

Kauppakohtaisen markkinoinnin toteuttaminen ketjukonseptin mukaisesti

K-kauppiaan toimenkuvaan sisältyy ketjun valtakunnallisten ja alueellisten toimenpiteiden toteuttaminen omalla markkina-alueella. Lisäksi kauppias vastaa kauppakohtaisen markkinoinnin toteutuksesta ketjukonseptin mukaisesti.

Hyvän työyhteisön luominen

Kaupan sisäinen ilmapiiri, henkilöstön osaaminen ja motivaatio ovat tärkeitä hyvän asiakaspalvelun edellytyksiä. Kauppiaalla on keskeinen rooli oman henkilökuntansa valinnassa, kouluttamisessa ja ohjauksessa.

Vastuu hyvän työyhteisön luomisesta omaan kauppaansa on aina kauppiaalla. Hyvän työyhteisön luomisessa auttavat lisäksi monet ketjutasoiset ratkaisut, joiden toteutusvastuu omassa myymälässä kuuluu kauppiaalle.

Yhteiskunnallisen vastuun kantaminen

K-kauppiaan toimenkuvaan kuuluu hyvien yhteistyösuhteiden luominen ja hoitaminen moniin eri sidosryhmiin. K-Rauta-kaupat ovat osa paikallista liike-elämää ja kokonaisuutena merkittävä asiakkaiden arkinen yhteistyökumppani ja työllistäjä. K-kauppias vastaa oman kauppansa “hyvästä kansalaisuudesta” huolehtimalla esimerkiksi erilaisten viranomaismääräysten noudattamisesta.

Yhteiskunnallisen vastuun kantamiseen luetaan myös kaupan taloudellisten, toiminnallisten ja rikollisuuteen liittyvien riskien hallinta.

Kauppiasuralla kehittyminen

Ura K-Rauta-kauppiaana tarjoaa monia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, osaamisen laajentamiseen ja myös henkilökohtaisten unelmien toteuttamiseen.

Kauppiaslisäarvon tuottaminen - avain uralla kehittymiseen

K-Rauta-kauppiaiden jatkokoulutuksiin kutsutaan kauppiaita, joka toimintansa kautta ovat osoittaneet omaavansa sellaista kykyä, motivaatiota ja asennetta, joiden kautta syntyy kauppiaslisäarvoa. Kauppiaslisäarvon tuottamista mitataan useilla taloudellisilla ja laadullisilla mittareilla.

K-Rauta-kauppiaiden jatkokoulutus vahvistaa kauppiaan johtamisen taitoja ja antaa hänelle valmiuksia siirtyä haastavampiin kauppapaikkoihin. Todistettua kykyä kauppiaslisäarvon tuottamiseen edellytetään kaikilta, jotka hakevat mahdollisuutta siirtyä uuteen kauppapaikkaan.

Kauppiaan oma motivaatio ohjaa uralla etenemistä

K-Rauta-kauppias, joka on motivoitunut vaihtamaan kauppapaikkaa, haluaa useimmiten, että uudessa kauppapaikassa on edellytykset entistä paremman tuloksen tekemiseen. Motivaationa uuden kauppapaikan hakemiselle saattaa olla myös halu tehdä jotain uutta, esimerkiksi toteuttaa uusperustanta tai remontti.

Joskus toiveena on päästä toimimaan yrittäjänä perheen kotiseudulle, jolloin oma arki ja yhteydenpito henkilökohtaisiin sidosryhmiin helpottuu. Kauppapaikan löytäminen kesämökkipaikkakunnalta ei sekään ole täysin vieras ajatus K-Rauta-kauppiaalle.

Miten K-Rauta-kauppiaana voi edetä urallaan?

Kauppiaiden taidot kehittyvät parhaiten työssä onnistumisen kautta. Näyttöjen antaminen nykyisessä kauppapaikassa onkin uralla etenemisen tärkein yksittäinen lähtökohta. Kauppiasuralla eteneminen edellyttää myös valmiutta ottaa vastaan uusia haasteita nopeallakin rytmillä, huomioiden kaikki kauppapaikan vaihtoon liittyvät seuraukset, kuten perheen mahdollinen muutto uudelle paikkakunnalle. Näiden peruslähtökohtien lisäksi omaehtoinen työn ohella tapahtuva lisäkoulutus eri muodoissaan parantaa kauppiaiden mahdollisuuksia saada toimintaansa lisäarvoa ja kehittyä urallaan.

Takaisin ylös