Merkittävimmät riskit

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallintatoimenpiteitä
Seuraavassa on kuvattu merkittäväksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä niihin liittyviä riskienhallintatoimenpiteitä:

Ostovoiman ja kaupan alan kysynnän kehitys erityisesti Suomessa
Suomen talouden epävarmat näkymät, julkisen sektorin velkaantumisesta aiheutuvat verojen ja julkisten maksujen korotukset sekä korkea työttömyys heikentävät ostovoimaa ja kuluttajien luottamusta sekä voivat aiheuttaa pitkäkestoisen laskun kysynnän tasossa. Tällä olisi kielteisiä vaikutuksia erityisesti Keskon kotimaan rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kulutuskysynnän heikkenemisestä huolimatta konsernin kannattavuus on pysynyt hyvänä ja rahoituksellinen asema vahvana. Jo aiemmin  päätettyjä lisäsäästöjä toteutetaan sekä uusia säästökohteita kartoitetaan edelleen konsernin kaikissa toiminnoissa.  Tavoitteena on yhtiörakenteeltaan aikaisempaa fokusoidumpi Kesko, jossa on yhtenäinen yrityskulttuuri, yksinkertaisempi konsernirakenne sekä tehokkaammat ja yhtenäisemmät toimintatavat.

Hintatason lasku ja hintakilpailun kiristyminen Suomen päivittäistavarakaupassa
Ruuan hintataso on laskenut Suomessa edelleen vuoden 2016 aikana. Kuluttajien ostovoiman heikennyttyä viime vuosina kilpailu on kiristynyt ja kaupat ovat laskeneet hintojaan markkinaosuuksien kasvattamiseksi. Hintatason lasku ja kiristynyt hintakilpailu voivat heikentää Keskon päivittäistavarakaupan ja kauppiaiden kannattavuutta. Kesko kehittää asiakaslähtöisesti kauppojen valikoimia, palveluita, kauppakonsepteja ja myymäläverkostoa tavoitteenaan tarjota asiakkaille kaupan alan paras asiakaskokemus kaupoissa ja digitaalisissa kanavissa.

Päivittäistavarakaupan lähimarkkinastrategia
Kesko osti vuonna 2016 Suomen Lähikaupan osana lähimarkkinastrategian toteutusta. Suomen Lähikaupan liiketoimintojen integraatio Keskon liiketoimintoihin, Siwa ja Valintatalo-kauppojen konversio K-Marketeiksi sekä kauppojen liiketoimintamallin muutos kauppiasliiketoimintamalliin ovat merkittäviä muutoshankkeita, joiden tavoitteiden saavuttamiseen sisältyy toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Integraatioprosessi on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja konvertoitujen kauppojen myynti on kehittynyt hyvin. K-market konseptin uudistamisella sekä valikoimien ja vähittäishintojen ohjauksen kehittämisellä varmistetaan ketjun kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

Rakentamisen ja talotekniikan yritysjärjestelyt
Onnisen yritysoston integraatio Keskon liiketoimintoihin ja Kesko Senukain liiketoiminnan yhdistäminen Baltiassa ovat vaativia ja pitkäkestoisia hankkeita. Liiketoimintojen integraatioon ja yhtenäisten toimintamallien luomiseen liittyy riskejä, jotka voivat vaikeuttaa järjestelyille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Organisaatiorakenne on muutettu vastaamaan uutta toimintamallia ja strategiaa. Yritysjärjestelyille asetettujen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan riittävällä resurssoinnilla, yhtenäisellä johtamis- ja raportointimallilla ja kehityshankkeiden priorisoinnilla.

Digitaalisuuden aiheuttama voimakas muutos kaupan alalla
Vähittäiskaupan murroksessa liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja vahvaa osaamista asiakkaita kiinnostavien digitaalisten palveluiden ja verkkokauppojen kehittämisessä, monikanavaisuuden hyödyntämistä sekä näitä tukevaa asiakaskommunikaatiota. Riski on, että osa perinteisistä kivijalkakaupoista muuttuu kannattamattomaksi ja verkkokaupan sekä digitaalisten palveluiden kehityshankkeet etenevät kilpailijoita hitaammin. Kilpailua voivat lisäksi kiristää uusilla liiketoimintamalleilla kaupan arvoketjuun tulevat yritykset. Ruokakaupassa verkkokaupan kehittämisen haasteita ovat mm. logististen toimintamallien kustannustehokkuus ja olemassa olevien kauppapaikkojen soveltuvuus verkkokauppaan. Strategiansa mukaisesti Keskon tavoitteena on tarjota parhaat digitaaliset palvelut kaupan alalla. Ne sisältävät digitaalisen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa kaikissa kanavissa, digitaalisen kohdennetun ja personoidun markkinoinnin, innovatiiviset verkkokaupparatkaisut sekä asiakaslähtöiset mobiilipalvelut. Tavoitteiden saavuttamiseksi on rekrytoitu kymmeniä digitaalisen liiketoiminnan osaajia.

Ihmisten osaaminen ja työssä jaksaminen
Strategioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Riskinä on, ettei kaupan ala houkuttele parhaita osaajia. Meneillään olevat yrityskaupat sekä muut merkittävät liiketoiminta- ja kehityshankkeet sekä kasvanut erikoisosaamisen tarve lisäävät avainhenkilöriskiä ja riippuvuutta yksittäisten henkilöiden osaamisesta. Strategiatyön yhteydessä tunnistetaan strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja laaditaan henkilöstösuunnitelmat. Henkilöstötutkimuksilla on keskeinen rooli henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Henkilöstölle tarjotaan monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja urapolkuja. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistetään Keskon työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla. Keskon työnantajakuvaa kehitetään suunnitelmallisella sidosryhmäyhteistyöllä sekä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä.

Tavarantoimittajat ja jakelukanavat
Yksittäisistä päämiehistä ja tavarantoimittajista voimakkaasti riippuvaisilla toimialoilla, kuten autokaupassa, voivat omistusjärjestelyt, päämiehen tai tavarantoimittajan strategiamuutokset sekä muutokset tuotevalikoimissa, tuotteiden hinnoittelussa ja jakelukanavaratkaisuissa merkitä kilpailukyvyn heikkenemistä, myynnin vähenemistä tai liiketoiminnan menetystä. Hyvät markkinaosuudet, kasvava myynti ja aktiivinen toimintojen kehittäminen luovat pohjan pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Tuotteiden turvallisuus ja vastuullinen hankintakanava
Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta epäonnistuu tai toimitusketjun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen sekä maineen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen. Riskiä hallitaan mm. niin, että tuotetutkimusyksikkö valvoo päivittäistavarakaupan tuotteiden laatua sekä omien merkkituotteiden valmistajayritysten tuoteturvallisuuden hallintaa. Kaupan omavalvonnalla varmistetaan elintarvikkeita koskevien määräysten noudattamista. Tuotteiden takaisinvetomenettelyn avulla virheelliset tuotteet voidaan poistaa nopeasti myynnistä.

Kauppapaikat ja kiinteistöt
Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Markkinatilanteen muuttuessa, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, verkkokaupan merkityksen kasvaessa tai ketjukonseptin toimimattomuuden takia riskinä on, että kauppapaikka tai kiinteistö muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä. Em. riskejä hallitaan pitkäjänteisellä myymäläverkostosuunnittelulla, jokaisen kauppapaikkainvestointipäätöksen huolellisella valmistelulla, pitkäjänteisellä yhteistyöllä vuokranantajien kanssa sekä hallintaratkaisuilla ja myynti-takaisinvuokraus -toimintamallilla. Keskon toimiessa rakennuttajana pyritään siihen, että kauppapaikan tilaratkaisuja ja käyttötarkoitusta voidaan tarvittaessa muuttaa joustavasti. Monikanavaisen liiketoiminnan tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja suunniteltaessa ja olemassa olevia tiloja uudistettaessa. Vuokrakohteissa joustavuutta ja jatkuvuutta varmistetaan vuokrasopimuksissa jatko-optioilla.

Liiketoiminnan keskeytyminen ja tietojärjestelmähäiriöt
Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistuminen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöitä voi aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet tai ulkopuoliset kyber-uhat. Pitkäkestoiset toimintahäiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. Jatkuvuussuunnittelun avulla pyritään turvaamaan kriittisten toimintojen häiriöttömyys, toiminta häiriöiden aikana ja riittävän nopea toipuminen vakavan häiriön jälkeen. Ulkoisten palveluntoimittajien varautumiskykyä varmistetaan auditoinneilla. Jatkuvuussuunnitelmien säännöllisellä testaamisella varmistetaan niiden käyttökelpoisuus ja ajantasaisuus sekä kriisiharjoituksilla ylläpidetään kriisivalmiuksia.

Vastuulliset toimintatavat ja maineen hallinta
Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa aiheuttaisivat Keskolle kielteistä julkisuutta ja voivat aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia vahinkoja. Keskon vastuullisuustyön haasteita ovat muun muassa vastuullisuusperiaatteiden viestintä tavarantoimittajille, kauppiaille ja asiakkaille sekä tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen. Uudistettu K Code of Contact toimintaohjeisto on jalkautettu koko henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.  Keskon vastuullista hankintaa ohjaavat ostotoiminnan eettiset periaatteet, joiden noudattamista varmistetaan jatkuvalla ostohenkilöstön koulutuksella. Hankinnan vastuullisuutta ylläpidetään myös varmistamalla tavarantoimittajien tuoteturvallisuusjärjestelmien ja omavalvontasuunnitelmien olemassaoloa ja ajantasaisuutta. Keskon kaikissa toimintamaissa  on otettu käyttöön SpeakUp-ilmoitus ilmoituskanava, joka on tarkoitettu Keskon toimintaan liittyvien rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Lakien ja sopimusten noudattaminen
Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä. Lakien noudattamisen varmistamiseksi konsernissa toteutetaan koulutusohjelmia ja tehdään itsearviointeja. Sopimusriskejä hallitaan yhtenäistämällä sopimuksia ja sopimustentekoprosesseja sekä sopimusten sähköisellä arkistoinnilla.

Raportointi markkinoille
Keskon tavoite on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot. Taloudellisen tiedon oikeellisuudelle tuo haasteita merkittävät yritysjärjestelyt sekä tiedottamisaikataulujen kireys ja riippuvuus tietojärjestelmistä. Riskiä pienennetään aikatauluttamalla ja ohjeistamalla prosessi huolellisesti sekä varmistamalla oikeat resurssit, selkeät vastuut ja riittävä osaaminen.

Vahinkoriskit
Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua merkittäviä vahinkoja ihmisille, omaisuudelle tai liiketoiminnalle. Lisäksi vahinkoriskit saattavat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään. Riskinä on myös, että vakuutukset eivät kata kaikkia yllättäviä onnettomuuksia ja vahinkoja tai niiden vakuuttaminen ei ole kannattavaa. Vahinkojen taloudellisia seurauksia vakuutetaan Keskon hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Kesko-konsernilla on kansainväliset vakuutusohjelmat, jotka kattavat mm. omaisuus-, liiketoiminnan keskeytys- ja vastuuvahinkoja. Konsernin riskienhallinta ohjaa keskitetysti konsernin vakuutusohjelmien toteuttamista.

Rikollisuus ja väärinkäytökset
Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja rikollisuus on muuttunut kansainvälisemmäksi ja ammattimaisemmaksi. Epäonnistuminen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaamisessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen. Asiakas- ja henkilötietojen luottamuksellisuutta varmistetaan ajanmukaisilla tietoturvaratkaisuilla ja auditoinneilla. Rikoksia ja väärinkäytöksiä torjutaan teknisillä välineillä, tiedottamalla, kouluttamalla ja ohjeistusta sekä kontrolleja tehostamalla.

Rahoitusriskit
Rahoitusriskejä kuvataan Keskon vuoden 2016 tilinpäätöksen liitteessä 32.

Takaisin ylös