Pörssitiedottaminen

Pörssitiedottaminen - Keskon tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistamat tiedot

Kesko noudattaa pörssitiedottamisessa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n ohjeita sekä viranomaisohjeita.

Lisäksi Kesko-konsernissa on vahvistettu erillinen tiedonantopolitiikka. Tiedonantopolitiikassa kuvataan pörssitiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö kommunikoi keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on edistää Keskon noudattamien tiedonantomenetelmien luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sekä kuvata tiedonannossa noudatetut päätöksentekomenettelyt.

Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta. Keskon tavoitteena on tuottaa pääomamarkkinoille oikeaa ja ajantasaista tietoa Keskon osakkeen hinnanmuodostuksen perustaksi siten, että kaikkia markkinaosapuolia kohdellaan yhdenvertaisesti ja kaikille markkinaosapuolille on saatavilla samanaikaisesti samat tiedot.

Kesko julkaisee kaiken sijoittajatiedon suomeksi ja englanniksi yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Keskon julkaisemat taloudelliset raportit sekä pörssitiedotteet ja -ilmoitukset ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla vähintään viisi (5) vuotta julkistamisen jälkeen. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, puolivuosikatsaus ja osavuotiset selvitykset sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat kuitenkin saatavilla kyseisellä internet-sivulla vähintään kymmenen (10) vuoden ajan.

Yhtiön julkaisemat pörssitiedotteet ja -ilmoitukset vuodesta 1997 lukien on esitetty osioissa "Tiedotteet".

Takaisin ylös