Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019: Kasvustrategialla ennätystulos

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                              

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 10 720,3 milj. euroa (10 382,8 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,3 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 461,6 milj. euroa (428,5 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 447,8 milj. euroa (404,3 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,6 % (9,8 %)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 370,7 milj. euroa (325,2 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,97 euroa (2,45 euroa)
  • Hallituksen ehdotus osingoksi on 2,52 euroa osakkeelta. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille annettaisiin maksutta kutakin A- ja B-osaketta kohti kolme (3) uutta saman sarjan osaketta (nk. osakesplit)
  • Kesko jatkaa määrätietoisesti liiketoimintansa asiakaslähtöistä uudistamista ja strategiansa toteuttamista. Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-12/2019 1-12/2018 10-12/2019 10-12/2018
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 10 720,3 10 382,8 2 734,2 2 655,1
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 461,6 428,5 129,7 114,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,3 4,1 4,7 4,3
Liikevoitto, milj. e 447,8 404,3 127,8 103,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 370,7 325,2 107,7 90,8
Tulos ennen veroja, milj. e 403,3 294,5 105,7 73,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 893,1 748,4 273,2 209,0
Investoinnit, milj. e 686,1 417,6 83,3 67,7
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu        
Jatkuvat toiminnot 3,31 2,16 0,90 0,55
Lopetetut toiminnot 0,12 -0,56 0,02 -0,02
Konserni yhteensä 3,42 1,59 0,92 0,53
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton        
Jatkuvat toiminnot 2,97 2,45 0,90 0,70
  1-12/2019 1-12/2018
Jatkuvat toiminnot    
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 9,6 9,8
Konserni    
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 15,1 12,5
  31.12.2019 31.12.2018
Konserni    
Omavaraisuusaste, % 31,2 31,9
Oma pääoma/osake, e 20,44 19,33

SIIRTYMINEN IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET –STANDARDIN SOVELTAMISEEN

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardi on otettu käyttöön takautuvasti ja vertailukauden 2018 raportointi on oikaistu vertailukelpoiseksi. Muutos kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää sekä heikentää sidotun pääoman tuottoa. Konsernitasolla muutos kasvattaa konsernin nettorahoituskulujen ja korollisen velan määrää. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin rahavirran esittämistapaan, kun rahavirtaperusteiset vuokrakulut esitetään osin liiketoiminnan rahavirrassa ja osin rahoituksen rahavirrassa. Konsernin kokonaisrahavirta ei muutu.

  1-12/2019, raportoitu IFRS 16  vaikutus 1-12/2019 ilman IFRS 16 vaikutusta 1-12/2018, raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 1-12/2018 ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 948,9 -419,3 529,6 875,8 -403,4 472,4
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 461,6 -91,1 370,5 428,5 -96,4 332,2
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 370,7 +4,3 375,1 325,2 +2,3 327,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 893,1 -328,3 564,8 748,4 -311,3 437,1
  10-12/2019, raportoitu IFRS 16  vaikutus 10-12/2019 ilman IFRS 16 vaikutusta 10-12/2018, raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 10-12/2018 ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 258,0 -108,8 149,1 232,1 -103,1 129,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 129,7 -23,1 106,6 114,5 -24,0 90,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 107,7 +0,5 108,1 90,8 -1,0 89,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 273,2 -85,4 187,7 209,0 -81,5 127,4

Kesko Oyj on kertonut IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotosta 19.12.2018 julkaistussa tammi-syyskuun 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa, 6.2.2019 julkaistussa vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa, 8.3.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä sekä 25.3.2019 julkaistussa tilikauden 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa. Yksityiskohtaisia tietoja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen on kerrottu tämän tiedotteen taulukko-osassa sivulla 39 ja vaikutuksista segmenttikohtaisiin liikevoitto- ja käyttökatetietoihin on kerrottu segmenttitiedoissa sivulta 33 alkaen.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

”Keskon vuosi 2019 oli erittäin vahva. Liikevaihtomme, 10 720 milj. euroa, kasvoi edelleen ja vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 462 milj. euroa, ja se parani 33 miljoonaa euroa vuodesta 2018. Vuoden 2019 viimeinen vuosineljännes oli kaikkien aikojen paras Q4: liikevoitto parani 15 miljoonaa euroa ja oli 130 milj. euroa. Strategiamme mukaiset investoinnit kasvuun ovat parantaneet merkittävästi kannattavuuttamme. Taloudellisen menestyksen lisäksi K valittiin jälleen kerran maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi.

Erinomainen menestyksemme perustuu vuonna 2015 laadittuun strategiaan ja sen onnistuneeseen toteutukseen. Kaikkea tekemistämme ohjaa asiakaslähtöisyys. Strategiamme kulmakivet ovat kannattava kasvu, fokusoituminen ydinliiketoimintoihin, vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä yksi yhtenäinen K. Onnistumisestamme kertoo myös se, että luottamus K:hon on viime vuosina parantunut merkittävästi.

Jatkoimme vuonna 2019 voimakasta uudistumista ja kilpailukyvyn parantamista kaikilla toimialoilla. Samalla toteutimme useita kasvustrategian mukaisia yritysostoja. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investointien lisäksi myös hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 2,52 €/osakkeelta eli yhteensä 249 702 740,28  milj. euroa. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä.

Päivittäistavarakaupassa menestyksemme perustuu hyvään asiakaskokemukseen. Jo pitkään jatkunut myynnin ja markkinaosuuden hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2019. Myös ruoan verkkokaupassa kasvu oli vahvaa. Myynnin ohella kannattavuuttamme on parantanut teknologian entistä laaja-alaisempi hyödyntäminen ja logistisen tehokkuuden parantaminen. Strategiamme ytimessä ovat ketjukonseptien päälle rakennettavat kauppakohtaiset liikeideat. On ollut ilo seurata myynnin kasvua niissä K-kaupoissa, joissa kauppakohtainen liikeidea on näkynyt asiakkaille entistä parempina valikoimina ja palveluina. Näen edelleen merkittävää potentiaalia myynnin ja tuloksen kasvattamiseen tukemalla ja kannustamalla K-kauppiaita kauppakohtaisten liikeideoiden toteuttamisessa koko 1 200 K-ruokakaupan verkostossa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi ja tulos vahvistui. Toimialan kannattavuus on parantunut jo usean vuoden ajan. Olen erittäin tyytyväinen K-Raudan vahvaan kehitykseen Suomessa, joka näkyi yli 42 prosentin markkinaosuutena ja entistä vahvempana tuloksena. Onninen osana Keskoa on kehittynyt hyvin, ja kasvava teknisen tukkukaupan markkina luo hyvät edellytykset sen kasvulle ja kannattavuuden edelleen parantamiselle. Ruotsissa toteutimme tärkeän ammattirakentajiin keskittyvän yritysoston. Fresksin hankinnan toteutus ja ostettujen liiketoimintojen integrointi ovat onnistuneet hyvin. Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat kasvattaa liiketoimintaa Ruotsissa sekä parantaa edelleen kannattavuutta. Tämän lisäksi jatkamme toimenpiteitä K-Raudan kannattavuuden parantamiseksi Ruotsissa.  Norjassa olemme strategiamme mukaisesti vahvistaneet Byggmakker-ketjun oman vähittäiskaupan osuutta ja jatkamme näiden yritysostojen integrointia alkaneena vuonna. Sekä Ruotsin että Norjan markkinat tarjoavat Keskolle merkittäviä kasvumahdollisuuksia.  

Autokaupan tilanne parani vuoden viimeisellä neljänneksellä, sekä autojen kysyntä että saatavuus paranivat. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä täysin normalisoitunut. Yhteistyömme maailman suurimman auton valmistajan, Volkswagen-konsernin, kanssa luo meille erinomaisen kilpailukyvyn muuttuvassa markkinassa. Uudistuva mallisto – täyssähköautot, ladattavat hybridit, unohtamatta uusia, entistä vähäpäästöisempiä polttomoottoriautoja - sekä uudet autoiluun liittyvät palvelut, parantavat edellytyksiämme palvella asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä paremmin autoiluun liittyvissä tarpeissa.

K on jälleen kerran valittu maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi. Tämä on vuosien työn tulosta. Meillä kaupan alan yrityksenä on ainutlaatuinen mahdollisuus ja velvollisuus mahdollistaa asiakkaillemme vastuullinen elämäntapa. Tämä edellyttää, että kaupan alan yritykset näyttävät avoimesti ostamiensa tuotteiden alkuperän ja hiilijalanjäljen. Näin haluamme tarjota K-kaupoissa asioiville mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja.

Näkymämme alkaneelle vuodelle 2020 ovat hyvät. Arvioimme vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason ja ennakoimme jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ylittävän seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla edeltävän 12 kuukauden tason.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, omistajiamme, tavarantoimittajiamme sekä muita sidosryhmiämme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2019. Haluan myös kiittää lämpimästi kaikkia K-ryhmäläisiä tuloksekkaasta työstänne ja sitoutumisestanne K-ryhmän uudistamiseen."

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webast

Englanninkielinen audiocast ja teleconferenssi

Kuuntele audiocast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös