Monimuotoinen työyhteisö

Moniarvoinen ja monimuotoisuutta tukeva organisaatio takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille.

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita Keskossa noudatetaan koko työsuhteen ajan.

Liityimme Suomen Monimuotoisuusverkoston jäseneksi syksyllä 2013. Monimuotoisuusverkoston toiminta pohjautuu monimuotoisuussitoumukseen, jonka kaikki verkoston jäseneksi liittyvät allekirjoittavat. Sitoumuksen tarkoituksena on auttaa yritystä nostamaan monimuotoisuuden johtaminen yhdeksi toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi.

Keskossa työskentelevien henkilöiden ikäjakauma on laaja: nuorimmat ovat peruskoululaisia TET-harjoittelussa, vanhimmat jo eläkeikää lähestyviä konkareita. Eri-ikäiset ja taustaltaan erilaiset työntekijät monipuolistavat työyhteisöä. On tärkeää, että työyhteisöllä on mahdollisuus siirtää osaamista ja kokemuksia sukupolvelta toiselle.

Kesko Oyj ja sen toimiala- ja tytäryhtiöt Suomessa tekevät lakisääteiset yhtiökohtaiset henkilöstö- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä määrittelevät parannustavoitteet. Suunnitelmat kattavat muun muassa rekrytoinnin, urakehityksen ja koulutuksen, palkkauksen sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen.

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi suunnitelmat ohjaavat muun muassa eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten henkilöiden tasa-arvoista kohtelua. Työntekijöiden tasa-arvokokemuksia on seurattu osana henkilöstötutkimusta.

Tiesitkö, että....

•Suomessa Keskon henkilöstön keski-ikä oli 36,2 vuotta vuonna 2015. Muissa maissa henkilöstön keski-ikä vaihteli 28 vuodesta 42 vuoteen.
•Henkilöstön työuran pituus: alle 10 vuotta 68 % ja yli 10 vuotta 32 % Suomessa ja vastaavasti 91 % ja 9 % muissa maissa. Pitkätkään työurat eivät ole harvinaisia: 911 henkilöä Suomessa on työskennellyt Keskossa yli 25 vuotta.
•Keskon henkilöstöstä Suomessa oli naisia 55 % ja miehiä 45 %. Muissa toimintamaissa vastaavasti 50 % ja 50 %.
•Vähittäiskauppaa harjoittavissa tytäryhtiöissä Suomessa naisten osuus esimiestehtävissä on merkittävä; esimerkiksi K-citymarketin osastopäälliköistä 83 % on naisia.
•Kaikista esimiehistä Suomessa vuoden 2015 lopussa 51 % (2014: 54 %) oli naisia ja 49 % (2014: 46 %) miehiä.

Lue lisää Keskon vuosiraportista.

Tukea työuran eri vaiheissa

Kesko haluaa huolehtia henkilöstöstään läpi työuran. Työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuetaan eri tavoin ja työntekijöitä ohjataan tarvittaessa työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen.

Kuntoutussäätiö ja Kesko toteuttavat yhdessä Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hanketta vuosina 2013−2015. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista.

Takaisin ylös