Merkittävimmät riskit

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallintatoimenpiteitä
Seuraavassa on kuvattu merkittäväksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä niihin liittyviä riskienhallintatoimenpiteitä:

 
Ostovoiman ja kysynnän jatkuva lasku erityisesti Suomessa
Suomen talouden heikot näkymät, julkisen sektorin velkaantumisesta aiheutuvat verojen ja julkisten maksujen korotukset sekä työttömyyden kasvu heikentävät ostovoimaa ja kuluttajaluottamusta sekä voivat aiheuttaa pitkäkestoisen laskun kysynnän tasossa. Tällä olisi kielteisiä vaikutuksia erityisesti Keskon kotimaan rauta- ja erikoiskaupassa sekä autokaupassa. Ruokakaupassa hinnan merkitys korostuu entisestään. Kulutuskysynnän heikkenemisestä huolimatta konsernin kannattavuus on pysynyt hyvänä ja rahoituksellinen asema vahvana. Jo aiemmin  päätettyjä lisäsäästöjä toteutetaan sekä uusia säästökohteita kartoitetaan edelleen konsernin kaikissa toiminnoissa. Käynnissä oleva fuusiointi-hankkeen tavoitteena on yhtiörakenteeltaan aikaisempaa fokusoidumpi Kesko, jossa on yhtenäinen yrityskulttuuri, yksinkertaisempi konsernirakenne sekä tehokkaammat ja yhtenäisemmät toimintatavat.

Venäjän talouden ja toimintaedellytysten heikkeneminen
Venäjän talouskehitykseen liittyy suurta epävarmuutta ja Venäjän poliittiset ja maariskit ovat nousseet. Raakaöljyn hinnan lasku alentaa Venäjän valtion tuloja. Ruplan kurssin alhainen taso heikentää ostovoimaa, kysyntää, kannattavuutta ja kurssin voimakas vaihtelu lisää suojautumiskustannuksia. EU:n ja USA:n talouspakotteet vaikeuttavat rahoituksen saantia Venäjällä. Venäjän vastapakotteet vaikuttavat erityisesti ruokakauppojen toimintaan ja nostavat hintatasoa Venäjällä laajemminkin. Viranomaistoiminnan ennakoimattomuus ja nopeat muutokset laeissa ja niiden soveltamisessa sekä yllättävät muutokset toimintaympäristössä voivat vaikeuttaa liiketoimintaa ja hidastaa  laajentumista. Kesko näkee Venäjän kuitenkin pitkällä tähtäyksellä mahdollisuutena ja jatkaa tarkkaan harkittuja investointeja Venäjälle. Toiminnan kannattavuuden ja laajentumisen kannalta on keskeistä onnistua sijainniltaan hyvien kauppapaikkojen hankinnassa ja rakentamisessa, olemassa olevan verkoston, kauppakonseptien ja valikoimien kehittämisessä, ostotoiminnassa ja logistiikassa sekä henkilöstön rekrytoinneissa. Riskejä hallitaan lisäksi kouluttamalla henkilökuntaa mm. vastuullisiin toimintatapoihin sekä  toimintamalleja ja kontrolleja kehittämällä. Vastapuoliriskien hallitsemiseksi yhteistyökumppaneiden valintaan kiinnitetään erityistä huomiota erityisesti osto- ja kauppapaikkatoiminnassa. Synergioiden saavuttamiseksi on toimialojen yhteistyötä Venäjällä ja konserniohjausta lisätty.

Hintatason lasku ja hintakilpailun kiristyminen Suomen ruokakaupassa
Ruuan hintataso Suomessa laski vuoden 2015 aikana. Kuluttajien ostovoiman pienentyessä kilpailu on kiristynyt ja kaupat ovat laskeneet hintojaan markkinaosuuksien kasvattamiseksi. Hintatason lasku ja kiristynyt hintakilpailu voivat heikentää Keskon päivittäistavarakaupan  ja kauppiaiden kannattavuutta. Kesko kehittää jatkuvasti kauppojen valikoimia, palveluita, kauppakonsepteja ja myymäläverkostoa. Lisäksi tavoitteena on tarjota asiakkaille ruokakaupan parhaat digitaaliset palvelut.

Meneillään olevat yrityskaupat
Toteutuessaan Suomen Lähikauppa Oy:tä ja Onninen Oy:tä koskevat yrityskaupat ovat Keskolle merkittävä liiketoimintamahdollisuus, mutta niihin liittyy myös riskejä. Yritysten haltuunotto ja integrointi Kesko-konserniin ovat vaativia ja pitäkestoisia hankkeita ja niiden onnistumisella on vaikutusta myynti-, tulos- ja synergiatavoitteiden toteutumiseen. Muun muassa vaiheistetuilla ja systemaattisilla haltuunotto- ja integraatiosuunnitelmilla, riittävällä resurssoinnilla, yhtenäisellä johtamis- ja raportointimallilla, strategisten hankkeiden priorisoinnilla sekä synergioiden toteuttamisella varmistetaan yrityskauppojen onnistumista. 

Digitaalisuuden aiheuttama voimakas muutos kaupan alalla
Verkkokauppa ja sähköiset palvelut kasvattavat suosiotaan vähittäiskaupassa erityisesti erikoiskaupassa. Kansainvälinen verkkokauppa lisää hintojen läpinäkyvyyttä ja kuluttajien vaihtoehtoja samalla, kun tuotteiden sekä palveluiden ostopäätösten teko, ostaminen ja markkinointi muuttuvat yksilöllisemmiksi ja siirtyvät entistä enemmän verkkoon. Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja vahvaa osaamista asiakkaita kiinnostavien sähköisten palveluiden ja verkkokauppojen kehittämisessä, monikanavaisuuden hyödyntämistä ja tätä tukevaa sähköistä asiakaskommunikaatiota. Riski on, että osa perinteisistä kivijalkakaupoista tulee kannattamattomiksi ja että verkkokaupan ja sähköisten palveluiden kehityshankkeet etenevät kilpailijoita hitaammin tai kilpailevat verkkokaupat ja –palvelut ovat asiakkaiden mielestä kiinnostavampia. Kilpailua voivat lisäksi kiristää uusilla liiketoimintamalleilla kaupan arvoketjuun tulevat yritykset. Ruokakaupassa verkkokaupan kehittämisen haasteita ovat mm. logististen toimintamallien kustannustehokkuus ja olemassa olevien kauppapaikkojen soveltuvuus verkkokauppaan. Uuden strategiansa mukaisesti Keskon tavoitteena on tarjota parhaat digitaaliset palvelut kaupan alalla. Ne sisältävät digitaalisen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa kaikissa kanavissa, digitaalisen kohdennetun ja personoidun markkinoinnin, innovatiiviset verkkokaupparatkaisut sekä asiakaslähtöiset mobiilipalvelut. Tavoitteiden saavuttamiseksi digitaalisen liiketoiminnan osaajia on rekrytoitu aiempaa enemmän.

Liiketoiminnan keskeytyminen ja tietojärjestelmähäiriöt
Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistuminen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Pitkäkestoiset toimintahäiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. Jatkuvuussuunnittelun avulla pyritään turvaamaan kriittisten toimintojen häiriöttömyys, toiminta häiriöiden aikana ja riittävän nopea toipuminen vakavan häiriön jälkeen. Ulkoisten palveluntoimittajien varautumiskykyä varmistetaan auditoinneilla. Jatkuvuussuunnitelmien säännöllisellä testaamisella varmistetaan niiden käyttökelpoisuus ja ajantasaisuus sekä kriisiharjoituksilla ylläpidetään kriisivalmiuksia.

Kauppiaiden toimintaedellytykset
Keskon ketjutoiminta perustuu merkittävin osin kauppiasliiketoimintamalliin poiketen useimmista kilpailijoista. Kauppiasliiketoimintamallin kilpailuetuina ovat mm. kauppiaan paikallinen asiantuntemus ja kyky reagoida nopeasti asiakastarpeiden tai kilpailutilanteen muutoksiin. Ketjujen toiminnan kehittämiseen liittyvä päätöksenteko ja liiketoimintamuutosten toteuttaminen voivat kuitenkin olla kilpailijoita hitaampaa. Pitkäkestoinen lasku kysynnän ja myynnin tasossa voivat heikentää kauppiastoiminnan kannattavuutta ja toimintakykyä. Kauppakonseptien ja kaupan prosessien kehittäminen on jatkuvaa toimintaa Keskon eri toimialoilla ja ketjuissa. Ketjujen laatuohjelmilla sekä kauppiaille tarjottavilla tuki- ja neuvontapalveluilla pyritään varmistamaan ketjukonseptien tasalaatuinen toteutuminen kaupoissa ja kauppiaiden toimintaedellytysten säilyminen paikallisen markkinatilanteen muuttuessa.

Kauppapaikat
Markkinaosuuden kasvattamisen kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kauppakiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Verkkokaupan osuuden kasvaessa, markkinatilanteen muuttuessa tai ketjukonseptin toimimattomuuden takia riskinä on, että kauppapaikka muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä. Em. riskejä hallitaan pitkäjänteisellä myymäläverkostosuunnittelulla, jokaisen kauppapaikkainvestointipäätöksen huolellisella valmistelulla, pitkäjänteisellä yhteistyöllä vuokranantajien kanssa sekä hallintaratkaisuilla ja myynti-takaisinvuokraus -toimintamallilla. Keskon toimiessa rakennuttajana pyritään siihen, että kauppapaikan tilaratkaisuja ja käyttötarkoitusta voidaan tarvittaessa muuttaa joustavasti. Monikanavaisen liiketoiminnan tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja suunniteltaessa ja olemassa olevia tiloja uudistettaessa. Vuokrakohteissa joustavuutta ja jatkuvuutta varmistetaan vuokrasopimuksissa jatko-optioilla.

Tuotteiden turvallisuus ja toimitusketjun laatu
Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta epäonnistuu tai toimitusketjun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen. Riskiä hallitaan mm. niin, että tuotetutkimusyksikkö valvoo Ruokakeskon ja  K-citymarket Oy:n myymien tuotteiden laatua sekä omien merkkituotteiden valmistajayritysten tuoteturvallisuuden hallintaa. Kaupan omavalvonnalla varmistetaan elintarvikkeita koskevien määräysten noudattamista. Tuotteiden takaisinvetomenettelyn avulla virheelliset tuotteet voidaan poistaa nopeasti myynnistä.

Ihmisten osaaminen ja työssä jaksaminen
Strategioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Riskinä on, ettei kaupan ala houkuttele parhaita osaajia. Meneillään olevat yrityskaupat sekä muut merkittävät liiketoiminta- ja kehityshankkeet sekä kasvanut erikoisosaamisen tarve lisäävät avainhenkilöriskiä ja riippuvuutta yksittäisten henkilöiden osaamisesta. Strategiatyön yhteydessä tunnistetaan strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja laaditaan henkilöstösuunnitelmat. Henkilöstötutkimuksilla on keskeinen rooli henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Henkilöstölle tarjotaan monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja urapolkuja. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistetään Keskon työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla. Keskon työnantajakuvaa kehitetään suunnitelmallisella sidosryhmäyhteistyöllä sekä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä.

Tavarantoimittajat ja jakelukanavat
Yksittäisistä päämiehistä ja tavarantoimittajista voimakkaasti riippuvaisilla toimialoilla kuten auto- ja konekaupassa voivat omistusjärjestelyt, päämiehen tai tavarantoimittajan strategiamuutokset, muutokset  tuotevalikoimissa, tuotteiden hinnoittelussa ja jakelukanavaratkaisuissa merkitä kilpailukyvyn heikkenemistä, myynnin vähenemistä tai liiketoiminnan menetystä. Hyvät markkinaosuudet, kasvava myynti ja aktiivinen toimintojen kehittäminen luovat pohjan pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Rikollisuus ja väärinkäytökset
Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja rikollisuus on muuttunut kansainvälisemmäksi ja ammattimaisemmaksi. Epäonnistuminen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaamisessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen. Riskinä on, että kontrollit eivät ole riittäviä tällaista rikollisuutta vastaan. Sirukorttimaksupäätteillä on parannettu korttimaksamisen turvallisuutta. Asiakas- ja henkilötietojen luottamuksellisuutta varmistetaan ajanmukaisilla tietoturvaratkaisuilla ja auditoinneilla. Rikoksia ja väärinkäytöksiä torjutaan teknisillä välineillä, tiedottamalla, kouluttamalla ja ohjeistusta sekä kontrolleja tehostamalla.

Vastuulliset toimintatavat ja maineen hallinta
Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden tuotannon ja hankinnan eettisyyden, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa aiheuttaisivat Keskolle kielteistä julkisuutta. Keskon vastuullisuustyön haasteita ovat muun muassa vastuullisuusperiaatteiden viestintä tavarantoimittajille, kauppiaille ja asiakkaille sekä tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen. Vastuullisia toimintatapoja edistetään verkko- ja Arvoviesti-koulutuksilla Keskon kaikissa toimintamaissa. Keskon vastuullista hankintaa ohjaavat ostotoiminnan eettiset periaatteet, joiden noudattamista varmistetaan jatkuvalla ostohenkilöstön koulutuksella. Hankinnan vastuullisuutta ylläpidetään myös varmistamalla tavarantoimittajien tuoteturvallisuusjärjestelmien ja omavalvontasuunnitelmien olemassaoloa ja ajantasaisuutta.

Lakien ja sopimusten noudattaminen
Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä. Lakien noudattamisen varmistamiseksi konsernissa toteutetaan koulutusohjelmia ja tehdään itsearviointeja. Sopimusriskejä hallitaan yhtenäistämällä sopimuksia ja sopimustentekoprosesseja sekä sopimusten sähköisellä arkistoinnilla.

Raportointi markkinoille
Keskon tavoite on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot. Taloudellisen tiedon oikeellisuudelle tuo haasteita tiedottamisaikataulujen kireys ja riippuvuus tietojärjestelmistä. Riskiä pienennetään aikatauluttamalla ja ohjeistamalla prosessi huolellisesti sekä varmistamalla oikeat resurssit, selkeät vastuut ja riittävä osaaminen.

Vahinkoriskit
Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään. Riskinä on myös, että vakuutukset eivät kata kaikkia yllättäviä onnettomuuksia ja vahinkoja. Vahinkojen taloudellisia seurauksia vakuutetaan Keskon hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Kesko-konsernilla on kansainväliset vakuutusohjelmat, jotka kattavat mm. omaisuus-, liiketoiminnan keskeytys- ja vastuuvahinkoja. Konsernin riskienhallinta ohjaa keskitetysti konsernin vakuutusohjelmien toteuttamista.

Rahoitusriskit
Rahoitusriskejä kuvataan Keskon vuoden 2015 tilinpäätöksen liitteessä.

Takaisin ylös