Pääjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet vuonna 2015

Pääjohtaja Mikko Helanderin henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelusta. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Helander on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Helanderille vuosina 2014–2015 maksetut palkat, luontoisedut ja tulospalkkiot sekä hänen muut taloudelliset etuutensa käyvät ilmi seuraavista taulukoista.

 

Irtisanomisaika ja -korvaus

Pääjohtajan irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin toimitusjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä toimitusjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteislaskettua määrää vastaava korvaus.

Osakesidonnaiset palkkiot

Kesko Oyj:n hallitus päätti 16.12.2014 luovuttaa 8 791 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta yhtiön pääjohtajana 1.1.2015 aloittaneelle Mikko Helanderille. Osakkeiden luovutus toteutui 17.12.2014. Osakkeiden luovutus perustui Mikko Helanderin kanssa solmittuun toimitusjohtajasopimukseen ja luovutetut osakkeet ovat osa sovittua kokonaiskompensaatiota kattaen hänen Keskoa edeltäneen palvelussuhteensa palkkioita. Luovutus on vastikkeeton ja sen tarkoitus on Keskossa käytössä olevan osakepalkkiojärjestelmän tavoin edistää Keskon liiketoimintaa ja lisätä Keskon arvoa yhdistämällä osakkeenomistajien ja osakkeiden saajan tavoitteet. Luovutettujen osakkeiden arvo niiden antamishetkellä 17.12.2014 oli 260 741,06 euroa. Lisäksi rahana on maksettu osakkeiden luovutuksesta aiheutuneet verot ja muut osakkeiden saajan maksettavaksi tulevat lakisääteiset maksut, yhteensä 419 394,80 euroa.

Osakepalkkioiden sitouttamisjakso

Helanderille 17.12.2014 palkkiona annettuihin Keskon B-osakkeisiin liittyy 1.10.2016 saakka voimassa oleva sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa.

Eläke-edut ja vakuutukset

Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkeiäksi on sovittu 63 vuotta ja vanhuuseläkkeen suuruudeksi 60 prosenttia työeläkelain (TyEL) mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta työansiosta. Eläkepalkkaa määritettäessä otetaan huomioon hänen kiinteä rahapalkkansa, tulospalkkiot ja luontoisedut viimeiseltä 10 vuodelta. Lisäeläke on etuusperusteinen. Lisäeläkkeestä aiheutuva tilikauden suoriteperusteinen eläkemeno oli 0,8 milj. euroa ja eläkevastuun määrä 31.12.2015 oli 0,9 milj. euroa. Pääjohtajan lakisääteisestä eläketurvasta aiheutunut eläkemeno oli 0,1 milj. euroa.

Terveys- ja henkivakuutus

Helanderille on otettu terveysvakuutus sekä henkivakuutus.

Irtisanomisaika ja korvaus

Helanderin irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta Helanderin itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin toimitusjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä toimitusjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.


Lisätietoja:
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”)seurauksena Pysyvän sisäpiirin osakeomistukset–sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen ja ne poistetaan yllä tarkoitetusta linkistä 2.7.2017.

 

Takaisin ylös